دوشنبه 2015/28/11

امام علی(ع): هر که ترسیده ای را ایمنی دهد، خداوند بزرگ او را از گرفتاریش ایمنی بخشد .