دوشنبه 2017/28/03

امام علی(ع)هر که ترسیده ای را ایمنی دهد، خداوند بزرگ او را از گرفتاریش ایمنی بخشد .