دوشنبه 2016/09/02

امام علی(ع): هر که ترسیده ای را ایمنی دهد، خداوند بزرگ او را از گرفتاریش ایمنی بخشد .